Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur och varför iWash samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot iWash och hur du kan göra för att utnyttja dina rättigheter. Om du har några frågor angående denna policy eller kring hur iWash arbetar kring dataskydd kan du kontakta oss via e-mail på norrkoping@iWash.se.

För att kunna erbjuda dig de tjänster och varor som iWash tillhandahåller behöver vi behandla dina personuppgifter enligt denna policy. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller datasystem är det viktigt att du läser denna policy och om det är något du inte förstår kontaktar

 oss. Om du fortsätter använda tjänsterna som iWash tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i denna policy i sin helhet samt att iWash får kontakta dig elektroniskt.

Den här policyn gäller för alla tjänster som iWash tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss. I samband med att du skapar ett konto i iWash eller i och med användandet av tjänster som tillhandahålls av iWash, kan du komma att direkt eller indirekt ge iWash och/eller våra underleverantörer information om dig själv. Detta kan inkludera:

Information vi samlar in om dig. När du använder några av de tjänster som iWash tillhandahåller kan följande information samlas in:

Informationen som du tillhandahåller iWash och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med iWash eller nödvändig för de syften som beskrivs nedan.

Varför och hur använder iWash din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som iWash erbjuder. Automatiserat beslutsfattande nedan innebär att en dator fattar beslut som har eller kan ha rättliga eller liknande följder för dig, detta till exempel styrkande eller avslag på en kontoansökan. På följande lagliga grunder behandlar iWash dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, detta genom till exempel interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av iWash’s tjänster och för övriga statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

För att tillförsäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att kunna erbjuda de tjänster som iWash tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig

Andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär att en dator tar automatiska beslut som har eller kan ha rättslig inverkan på dig. Detta används i samband med våra processer relaterat att bedöma kreditrisk. Dessa beslut kan vara baserade på en kombination av din transaktionshistorik och information från externa kreditupplysningsbolag. Även om detta är en automatiserad process har du alltid rätt att kontakta oss för att manuellt hantera ditt ärende.

Vi använder oss av profilering baserad på dina personuppgifter och din transaktionshistorik för att analysera vilka tyder av tjänster som vi ska erbjuda dig. Vidare använder vi profilering för att anpassa de marknadsföringsbudskap som vi kommunicerar till dig. Du kan när som helst kontakta iWash genom att maila info@iWash.se och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Kommunicera med dig

iWash kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta iWash genom att maila info@iWash.seoch informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. I samband med detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av din data görs inom EU/EES. Observera att trots vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är inget datorsystem, nätverk, webbsida etc. helt säker.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter har du?Hur vi använder cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. För att läsa mer om hur iWash använder cookies och liknande, se cookies.

Kontaktuppgifter

iWash AB (“iWash”) är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556975-5829.

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

iWash AB
Rinmansgatan 18, 63346 Eskilstuna

norrkoping@iWash.se


iWash är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. iWash följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.iWash.se för mer information om iWash.

Ikraftträdande

Denny policy träder i kraft den 25 maj 2018. iWash förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya reviderade policyn på denna webbplats.


____________________________________________________ Försäljningsvillkor

 

FÖRETAGSUPPGIFTER
iWash AB

Kiselgatan 15, Norrköping

Tel: 011-473 06 00
E-post: norrkoping@iwash.se 
Org.nr: 556975-5829 

 

PRODUKTINFORMATION OCH PRIS
Information om våra olika tvättprodukter finns där du gör inställningar och val av tvättprogram mm. Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totala kostanden för köpet framkommer tydligt innan slutlig beställning och inkluderar samtliga kostnader förenade med köpet.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
All användning av produkter och tjänster måste alltid föregås av att saldo har laddats. Du väljer själv vilket belopp som ska betala in som saldo. Inbetalning av ett högre saldo premieras genom att du placeras i en högre rabattklass. Rabattsatsen visas tillsammans med valbara saldobelopp. Vid tvättbesöket räknas saldot ner med de olika produkter och tjänster som du utnyttjar.

 

Inbetalt saldo ska normalt förbrukas vid tvättbesök. Återbetalning av saldo kan göras vid speciella tillfällen t.ex. avflyttning från orten och då mot en administrativ avgift om 150 kr.  Kundkonton som inte har rörts under en tid av 2 år avlutas och eventuellt kvarstående saldo återbetalas inte.

 

REKLAMATION
Om det föreligger ett fel på en vara eller tjänst, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss. skriftligen eller muntligen om felet. Vi kommer då ge dig information om hur du går vidare. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

PERSONUPPLYSNING
Vi behandlar persondata i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer aldrig att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register.

 

KORTINFORMATION
När du handlar hos oss med betal- eller kreditkort behandlas betalningen av Netaxecpt som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kort-nätverkens regelverk.

 

ABONNEMANG

För kunder som beställer abonnemang dras abonnemangsavgiften i förskott. Eventuella tilläggsköp debiteras månatligen i efterhand.

ÅNGERRÄTT
Som kund hos oss har du lagstadgad ångerrätt inom 14 dagar både vid saldoinsättning och vid tecknande av abonnemang. Som saldokund har du dessutom rätt att utan tidsbegränsning begära återbetalning av inbetalda och ej utnyttjade medel enligt ovan. Eventuell bindningstid vid olika typer av abonnemang anslås tillsammans med abonnemangspris och övriga villkor.     ______________________________________________________________________________________________________


Licensavtal för Tickoffs programvaror (appen)

Genom att använda Tickoffs programvaror (appen) godkänner du det här licensavtalet. Det är ett avtal enbart mellan dig och Tickoff. Tickoff ansvarar för appen och innehållet i den. Vissa funktioner i appen kan kräva att du är Tickoff-användare eller att du uppger dina personuppgifter.

 

Din användning av de här funktionerna och den här appen omfattas av sekretesspolicyn, användaravtalet och andra avtal som gäller dig på www.tickoff.se.

 

Användning av appen.

Tickoff beviljar dig rätten att använda den här appen enbart för personligt bruk på den mobilenhet som du äger eller kontrollerar och i enlighet med de villkor för användning som krävs av den part som tillhandahåller app-butiken som du hämtar den här appen från. Du får inte ändra, kopiera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt kommersialisera appen eller någon information eller programvara som har något samband med appen. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta rättigheterna till appen. Du får inte använda appen på sådant sätt att det skadar Tickoffs webbplatser eller stör annan parts användning eller utnyttjande av Tickoffs webbplatser. Du måste använda appen enligt tillämplig lagstiftning.


Du måste följa gällande avtalsvillkor som tredje man uppställer när du använder appen (t.ex. avtal för trådlös dataöverföring). Din rätt att använda appen upphör omgående om du bryter mot någon bestämmelse i Licensavtalet. Den part som tillhandahåller operativsystemet för din mobilenhet har inte någon som helst förpliktelse att tillhandahålla underhåll och supporttjänster gällande den här appen.

Immateriella rättigheter

Tickoff innehar, eller har licens för, alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till appen, inklusive alla rättigheter som omfattar patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och regler om otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter, inklusive alla tillämpningar, uppdateringar, tillägg och återskapanden av den. Andra företagsnamn, produktnamn eller tjänstnamn som förekommer i appen kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Du får inte modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda alster av, dekompilera, utföra reverse engineering på, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden för appen. Du får inte heller ta bort, dölja eller ändra Tickoffs information om upphovsrätten, varumärken eller annan information om äganderätten som anges i eller kan nås i anslutning till eller via appen.

Friskrivning från garantiansvar

Appen och de tjänster som nås via den ges i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Tickoff uttryckligen från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och alla garantier avseende appens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda.

Du hämtar och använder appen av egen fri vilja och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på maskinvara och dataförlust som uppkommer till följd av hämtningen eller användningen av appen.

Ansvarsbegränsning

Om inget annat framgår av Licensavtalet är Tickoff inte ansvarigt gentemot dig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller missbruk av appen.

Denna begränsning (a) omfattar direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador samt alla andra liknande skador, oavsett om anspråket baseras på garanti, inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt (även om Tickoff har informerats om att sådana skador kan uppstå), (b) gäller oavsett om skadorna uppkommer till följd av användning eller missbruk av och förlitan på appen, omöjlighet att använda appen eller avbrott eller tillfälligt eller permanent stopp i appen (inklusive skador orsakade av tredje man) och (c) gäller oavsett om en begränsad kompensations grundläggande syfte uppfylls eller inte samt i den utsträckning lagen medger.

Ingenting i Licensavtalet ska begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår, våra juridiska representanters eller ombuds sida. Vid en överträdelse av en väsentlig förpliktelse i Licensavtalet som orsakas av lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast för typskador, förutsägbara skador, direkta skador och genomsnittsskador, såvida inte anspråket gäller dödsfall eller personskador, i vilket fall vår ansvarsskyldighet gentemot dig är obegränsad.

Skadeersättning

Du ska hålla Tickoff och dess moderbolag, dotterbolag, chefer, aktieägare, ombud och anställda skadeslösa i förhållande till anspråk framställda av tredje man på grund av eller som uppkommer direkt eller indirekt till följd av överträdelse av Licensavtalet som du är ansvarig för. Tickoff förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av frågor som är föremål för skadeersättning, men det innebär inte att du befrias från ersättningsskyldighet.

Användaravtal och sekretesspolicy

När du loggar in på Tickoff med en mobil enhet kan vi samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhets-id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer också att be om personuppgifter om du vill skapa konto via appen.

Villkoren i Tickoffs användaravtal och sekretesspolicy, inklusive alla avtal som införlivas genom hänvisning, gäller även din
användning av den här appen.

Tickoff förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i appen eller Licensavtalet.

Alla väsentliga ändringar träder i kraft efter trettio (30) dagars varsel såvida du inte invänder mot ändringarna innan de trettio (30) dagarna har gått. Vi informerar dig om din rätt att invända, slutdatumet och ditt alternativ att avinstallera och upphöra med användningen av appen.

Avinstallera och upphör med användningen av appen om du inte accepterar en ändring.

Om du fortsätter använda appen efter trettio (30) dagar innebär det att du accepterar ändringen.

Tredjemansförmånstagare

Ditt mobiloperativsystem är Licensavtalets tredjemansförmånstagare, och när du accepterar avtalet har sådan
tredjemansförmånstagare rätten (och anses ha accepterat rätten) att verkställa avtalet gentemot dig.

Googles tjänster

Du samtycker till Tickoffs användning av Google Maps. När Google Maps visas är du bunden av Googles användarvillkor och
sekretesspolicy för användning av tjänsten. Läs Googles tjänstevillkor på http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Läs Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy.html.


© Tickoff AB